افکار خاکستری آدمک آخر دنیاست بخند آدمک مرگ همین جاست بخند دست خطی که تو را عاشق کرد شوخی کاغذی ماست بخند... http://newman-90.mihanblog.com 2020-07-10T11:56:32+01:00 text/html 2015-02-14T15:12:21+01:00 newman-90.mihanblog.com مهدی ح.ح ساده است... http://newman-90.mihanblog.com/post/173 <font size="4" face="times new roman,times,serif"><br><br>ساده است نوازش سگی ولگرد<br> شاهد آن بودن که چگونه زیر غلتکی می رود<br> وگفتن اینکه سگ من نبود<br> <br> ساده است ستایش گلی<br> چیدنش واز یاد بردن<br> که گلدان را آب باید داد<br> <br>ساده است بهره جویی از انسانی<br> دوست داشتن بی احساس عشقی<br> او را به خود وانهادن و گفتن که دیگر نمیشناسمش<br> <br> ساده است لغزشهای خود را شناختن<br> با دیگران زیستن به حساب ایشان<br> و گفتن که من این چنینم<br> <br> ساده است<br> که چگونه می زیم<br> <br> باری زیستن<br> سخت ساده است<br> و پیچیده نیز هم<br><br><br>&nbsp; </font><font size="4" face="times new roman,times,serif"><span style="font-size: 9pt;" lang="AR-SA"></span></font> text/html 2015-02-14T15:08:39+01:00 newman-90.mihanblog.com مهدی ح.ح من با تو سودا می کنم http://newman-90.mihanblog.com/post/172 <font size="4" face="times new roman,times,serif"><br><br>گفتا که می بوسم تو را ، گفتم تمنا می کنم<br>گفتا اگر بیند کسی ، گفتم که حاشا می کنم </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"><br>گفتا ز بخت بد اگر ، ناگه رقیب آید ز در<br>گفتم که با افسونگری ، او را ز سر وا می کنم</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">گفتا که تلخی های می گر نا گوار افتد مرا<br>گفتم که با نوش لبم ، آنرا گوارا می کنم</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"><br>گفتا چه می بینی بگو ، در چشم چون آیینه ام<br>گفتم که من خود را در آن عریان تماشا می کنم</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"><br>گفتا که از بی طاقتی دل قصد یغما می کند<br>گفتم که با یغما گران باری مدارا می کنم</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"><br>گفتا که پیوند تو را با نقد هستی می خرم<br>گفتم که ارزانتر از این من با تو سودا می کنم<br><br>گفتا اگر از کوی خود روزی تو را گفتم برو<br>گفتم که صد سال دگر امروز و فردا می کنم</font></p><p><br></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif"><br></font></p> text/html 2015-02-14T15:03:12+01:00 newman-90.mihanblog.com مهدی ح.ح لوح گور 103 http://newman-90.mihanblog.com/post/171 <p><font size="4" face="times new roman,times,serif"><br></font></p><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">اگر غمی هست بگذار باران باشد</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">و این باران را بگذار تا غم تلخی باشد از سر ِ غمخواری</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">و این جنگل های سرسبز</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">در این جای</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">در آرزوی آن باشند</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">که مگر من ناگزیر به برخاستن شوم</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">تا در درون ِ من بیدار شوند</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">من اما جاودانه بخواهم خفت</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">زیرا اکنون که من اینچنین</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">در تپه های کبودی که بر فراز سرم خفته اند</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">بسان ِ درختی</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">ریشه ها باز گسترده ام</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">دیگر مرگ در کجا؟</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">اگر چه من از دیرباز مرده ام</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">این زمینی که چنین تنگ در آغوشم می فشرد</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">صدای دم زدنم را</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">همچنان</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p><font size="4" face="times new roman,times,serif">بخواهد شنید</font></p> text/html 2015-02-14T14:58:47+01:00 newman-90.mihanblog.com مهدی ح.ح یادبود http://newman-90.mihanblog.com/post/170 <font size="4" face="times new roman,times,serif"><br>بنای یابودی از برای خویشتن ساخته ام غیر كار دست<br>گذر مردمانش نخواهد پوشانید<br>بلندای رفیع و تسلیم ناپذیرش <br>از ستون الكساندر نیز فراتر خواهد بود <br>&nbsp;<br>من نخواهم مرد به كمال. كه از رهگذر غزل‌های عاشقانه‌ام<br>روحم بیش از خاكسترم دوام خواهد آورد و زوال را در پس پشت خواهد گذارد<br>و تا مادامیكه در پرتوِ انوار ماه حتّی یك شاعر <br>زندگی كند، من نامدار خواهم بود<br>&nbsp;<br>خبر من تمام روسیه‌ی بزرگ را در خواهد نوردید<br>فرزند خلف اسلاو، فنلاندی، و اكنون تونگوس وحشی<br>و كالمیكِ استپ نشین، <br>و هر زبان گویایی در آن، نام مرا بر لب خواهد راند.<br>&nbsp;<br>و برای قرن‌ها مردمانم دوست خواهند داشت<br>چه، احساساتی نیكو را با نوای چنگ‌اَم بیدار كرده ام<br>كه در این زمانه‌‌ی شداید آزادی را&nbsp; ستوده‌ام<br>و برای اوفتادگان، طلب رحم و عطوفت نموده‌ام<br>&nbsp;<br>آه ای الهه‌ی شعر و خنیا، فرامین خدای را بنیوش<br>از رنجش‌ها و آزردگی‌ها مهراس و در پی افتخار و تاج مباش<br>ستایش‌ و افترا‌ هر دو را با بی‌تفاوتی پذیرا شو <br>و با احمق و نادان به بحث منشین‌ </font> text/html 2015-02-14T14:54:14+01:00 newman-90.mihanblog.com مهدی ح.ح سفر مکن http://newman-90.mihanblog.com/post/169 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هر چه كنی بكن ولی </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">از بر من سفر مكن </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">یا كه چو می روی مرا </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">وقت سفر خبر مكن </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">گر چه به باغم ستاده ام </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">نیست توان دیدنم </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">شعله مزن بر آتشم از بر من گذر مكن </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">روز جدایی ات مرا یك نگه تو میكشد </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">وقت وداع كردنت </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">بر رخ من نظر مكن </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">دیده به در نهاده ام </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">تا شنوم صدای تو </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">حلقه به در بزن مرا </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">عاشق در به در مكن </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">من كه ز پا نشسته ام </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">مرغك پر شكسته ام </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">زود بیا كه خسته ام </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">زین همه خسته تر مكن </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">گر چه به دور زندگی </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">تن به قضا مهاده ام </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">آتشم این قدر مزن </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">رنجه ام این قدر مكن </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">بوسف عمر من بیا </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">تنگدلم برای تو </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">رنج فراق می كشد </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">خون به دل پدر مكن </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">هر چه كه ناله می كنم </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">گوش به من نمیكنی </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">یت كه مرا ز دل ببر </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 14pt; line-height: 115%;"><br> </span></b><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">یا ز برم سفر مكن</span></b></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><b><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%;" lang="AR-SA">&nbsp;</span></b></font></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> text/html 2015-02-14T14:45:20+01:00 newman-90.mihanblog.com مهدی ح.ح جملات زیبای ژان روسو http://newman-90.mihanblog.com/post/168 <font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp; </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است.&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی ، خود آفریننده معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند.&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- سعی کنید همانگونه باشید که می خواهید دیگران شما را (آنگونه) ببینند .</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- ساده ترین درس زندگی این است ،هرگز کسی را آزار نده.</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- آسایش زمان نمیشناسد ،هرگاه خسته شدی بیاسای.</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- برای آنکه بتوانیم کسی رادوست داشته باشیم به زمان و آگاهی نیاز داریم . برای دوست داشتن ابتدا باید داوری کرد و برای برتری دادن ،باید نخست سنجید.</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- به طور کلی اشخاصی که زیاد میدانند ، کم حرف میزنند و کسانی که کم میدانند ، پرحرف هستند.</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- فحش دلیل کسانی است که حق ندارند.</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- بزرگترین تفاوت انسان و حیوان ،فهم و اندیشه نیست ،بلکه اراده و اختیار اوست.</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- مردم بدون عشق کورانی هستند که به هیچ وجه به منزل نخواهند رسید.</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- میتوان حقیقتی را دوست نداشت ، اما نمیتوان منکر آن شد.&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- امید و آرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر برمی دارد.</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- احساس دل ، بالاتر از منطق است.</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- بیش از سخن گفتن گفتارت را بسنج ، چنان که بیش از کاشتن تخم شخم میزنی.</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- آنچه بار زندگی را بر دوش ما سنگین تر میسازد ، عموماً زیاده روی در خود زندگی است .</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- انسان از مادر ، آزاده آفریده شد .</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- اندیشه های صرفاً ذهنی و کلی ،منشا بزرگترین خطاهای بشرند.</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- هر پدیده ای زمانی که از دست آفریدگارش بیرون می آید خوب است و همین که بدست انسانها می افتد به تباهی میگراید .</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- ایمان داشتن به توانایی های خویش ، نیمی از موفقیت و کامیابی است .</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی کردن به آنهاست.</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- در مقابل همه چیز میتوان مقاومت کرد جز نیکی و خوبی.</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></p><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif">- هر کس لطف بهار میخواهد باید دشواری زمستان را تحمل کند.</font></p><p dir="rtl" align="justify"><font size="4" face="times new roman,times,serif"><br></font></p> text/html 2015-02-13T15:02:58+01:00 newman-90.mihanblog.com مهدی ح.ح جملاتی از رابیندرانات تاگور http://newman-90.mihanblog.com/post/167 <p><font face="times new roman,times,serif"><font size="4"><br></font></font></p><p><font face="times new roman,times,serif"><font size="4">- عشق معمایی جاودانه است، زیرا هیچ چیز آن را توضیح نمی دهد.&nbsp;<br></font></font></p><font face="times new roman,times,serif"><font size="4"><br>- پروانه لحظات را می شمرد نه ماه ها را، با این حال زمان کافی دارد.&nbsp;<br><br>- آب درون ظرف، شفاف است؛ آب دریا اما تیره. حقیقت های کوچک کلماتی شفاف دارند، حقایق بزرگ اما سکوتی عظیم.&nbsp;<br><br>- زمانی در این دنیا زندگی می کنیم که دوستش بداریم.&nbsp;<br><br>- معنای ما نه در جدایی آن از خدا و دیگران، که در درک پیوسته یوگا یا یگانگی باید جستجو شود.&nbsp;<br><br>- کسی که طالب انجام نیکی است، در را می کوبد؛ او که عاشق است، در را گشوده می یابد.</font></font> text/html 2015-02-13T14:57:56+01:00 newman-90.mihanblog.com مهدی ح.ح سخنان فرانسوا ولتر http://newman-90.mihanblog.com/post/166 <p><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></p><p><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">- انسان در همان لحظه كه تصمیم می گیرد آزاد باشد، آزاد است.<br></font></font></p><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br><br>- ما كودكانی هستیم كه چون به خواب می رویم رویای سعادت می بینیم و چون بیدار می شویم تعبیری جز تیره روزی نمی یابیم.<br><br><br>- بیاموز كه باغ خودت را بكاری.<br><br><br>- شما ممكن است بتوانید گلی را زیر پا لگد كنید، اما محال است بتوانید عطر آن را در فضا محو سازید.<br><br><br>- آدم باید اول انسان باشد، بعد دكتر.<br><br><br>- پاپ می میرد، اما دستگاه او پابرجاست.<br><br><br>- تصادف، كلمه ای بی معنی است؛ هیچ چیز بدون دلیل به وجود نمی آید.<br><br><br>- جنگ تهاجمی، جنگ وحشی ها است؛ آن كه از خود دفاع می كند، سزاوار آن است.<br><br><br>- دوستی، ازدواج دو روح است و در آن، ترك كردن و طلاق جایز نیست.<br><br><br>- زمان، همه زخمها را بهبود می بخشد.<br><br><br>- پارسایی و پرهیزگاری در قلب نشسته است، نه جای دیگر.<br><br><br>- سرزمینی در جهان نیست كه [ در آن ] عشق از عاشقان، شاعر نسازد.<br><br><br></font></font><p><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">- كتابهای مفید، آنهایی هستند كه خواننده را تشویق به تكمیل آن كنند.</font></font> </p><p><br></p><p><br></p> text/html 2015-02-13T14:53:33+01:00 newman-90.mihanblog.com مهدی ح.ح رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن... http://newman-90.mihanblog.com/post/165 <font face="times new roman,times,serif"><font size="4">رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن<br>ترک من خراب شبگرد مبتلا کن<br><br>ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها<br>خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن<br><br>از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی<br>بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن<br><br>ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده<br>بر آب دیده ما صد جای آسیا کن<br><br>خیره کشی است ما را دارد دلی چو خارا<br>بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن<br><br>برشا خوبرویان واجب وفا نباشد<br>ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن<br><br>دردیست غیر مردن کانرا دوا نباشد<br>پس من چگونه گویم کین درد رادواکن<br><br>در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم<br>با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن<br><br>گر ا‍‍ژدهاست بر ره عشق است چون زمرد<br>از برق این زمرد هین دفع اژدها کن</font></font> text/html 2015-02-13T14:46:35+01:00 newman-90.mihanblog.com مهدی ح.ح یعنی چه... http://newman-90.mihanblog.com/post/164 <font face="times new roman,times,serif"><font size="4">ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه مست از خانه برون تاخته‌ای یعنی چه<br><br>زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب این چنین با همه درساخته‌ای یعنی چه<br><br>شاه خوبانی و منظور گدایان شده‌ای قدر این مرتبه نشناخته‌ای یعنی چه<br><br>نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی بازم از پای درانداخته‌ای یعنی چه<br><br>سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان و از میان تیغ به ما آخته‌ای یعنی چه<br><br>هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول عاقبت با همه کج باخته‌ای یعنی چه<br><br>حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار خانه از غیر نپرداخته‌ای یعنی چه</font></font> text/html 2015-02-13T12:39:45+01:00 newman-90.mihanblog.com مهدی ح.ح در گلستان http://newman-90.mihanblog.com/post/163 <p style="text-align: center;" align="right"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><strong>در گلستانی ، هنگام خزان</strong><br><strong>رهگذر بود یکی تازه جوان،</strong><br><strong>صورتش زیبا ، قامت موزون</strong><br><strong>چهره اش غمزده از سوز درون</strong><br><strong>دیدگان دوخته بر جنگل و کوه ،</strong><br><strong>دلش افسرده ز فرط اندوه</strong><br><strong>با چمن درد دل آغاز نمود</strong><br><strong>این چنین لب به سخن باز نمود :</strong></font><font face="times new roman,times,serif" size="4"><br></font></p><p style="text-align: center;" align="right"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><strong><br></strong></font></p><p style="text-align: center;" align="right"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><strong><br></strong></font></p><p style="text-align: center;" align="right"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><strong><br></strong></font></p><p style="text-align: center;" align="right"><font face="times new roman,times,serif" size="4"><strong>ادامه مطلب...<br></strong></font></p> text/html 2015-02-12T13:58:23+01:00 newman-90.mihanblog.com مهدی ح.ح جملاتی از گوته http://newman-90.mihanblog.com/post/162 <p><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></p><p><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">- رفتار هر انسان آیینه ای است که او چهره خود را در آن نشان میدهد.</font></font></p><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br>- رویاهای کوچک را آرزو نکن ، زیرا برای تکان دادن قلبت به اندازه کافی قدرت ندارند.&nbsp;<br><br><br>- خدایا! چه خوشبختی بالاتر از این ، که هم عاشق و هم معشوق بودن .<br><br><br>- دارو بسیار است ، اما تعداد کمی از آنها تاثیر گذارند.<br><br> <br>- اخلاق را طوفان های روزگار تقویت میکند.<br><br><br>- شیفتگی آن است که چشمان زنی را دوست بدارید ،بی آنکه رنگ آنرا بیاد آورید.<br><br><br>- چه شادیهایی که زیر پای انسان سرکوب شدند ،زیرا بیشتر افراد به آسمان توجه دارند و آنچه را که زیر پاهایشان است نادیده میگیرند !<br><br> <br>- زندگی را هرگونه که نگاه میکنی زیباست.<br><br> <br>- شوهر مغز خانه است و زن ،قلب ان.<br><br><br>- تا مرد خاموش است براو خطری نیست ، زیرا سرنوشت او به زبانش بسته است.<br><br><br>- از خود مپرس که از نکویی تو چه کس بهره خواهد برد . نان خود را به آب فکن ،بلاخره کسی آنرا خواهد خورد.<br><br> <br><br>- نیکی را فقط برای نفس نیکوکاری انجام بده ، اگر هم به فرزندانت پاداشی نرسد ، به یقین نودگانت از آن بهره خواهند برد.<br> <br><br>- اگر خواهی همیشه خرسند باشی همیشه راضی باش.<br><br> <br>- دلی که خانه غرور است کانون محبت نشود .<br><br><br>- آنجا که آتش فروزان است ، ظلمت شب را یارای بقا نیست .<br></font></font><p><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></p><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">- جوانی خود ، مستی بی شراب است .<br></font></font><p><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></p><p><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">- گاه خاموشی بهتر از سخن از راز دل خبر میدهد.</font></font></p><p><br></p><p><br></p><p>&nbsp; </p> text/html 2015-02-12T13:49:56+01:00 newman-90.mihanblog.com مهدی ح.ح جملات زیبای چارلی چاپلین http://newman-90.mihanblog.com/post/161 <p><br></p><p><br></p><p align="right"><div> <font size="4"><font face="times new roman,times,serif">-نقاش كامل آن است كه از هیچ برای خود سوژه بسازد.</font></font></div><div><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></div></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">-این یكی از تضادهای زندگی ما است كه آدم همیشه كار اشتباه را در بهترین زمان ممكن انجام می دهد.</font></font><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">&nbsp;-</font></font><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">شكست خوردن ناراحتی ندارد. آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یك احمق بسازد!</font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br>- خوشبختی، فاصله این بدبختی تا بدبختی دیگر است.</font></font><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">&nbsp;-شاید زندگی آن جشنی نباشد كه آرزویش را داشتی، اما حال كه به آن دعوت شده ای، تا می توانی زیبا برقص.</font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br>&nbsp;-حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است.</font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br>&nbsp;-در دنیا جای كافی برای همه هست. پس به جای اینكه جای كسی را بگیری، سعی كن جای خودت را پیدا كنی.</font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br>-من دریافته ام كه ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند كه اراده كنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم.<br><br>&nbsp;-وقتی زندگی صد دلیل برای گریه كردن به تو نشون می ده، تو هزار دلیل برای خندیدن به اون نشون بده.<br></font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">-فیلمسازان باید به این نیز بیندیشند كه فیلمهایشان را در روز رستاخیز با حضور خودشان نمایش خواهند داد.<br></font></font></p><p align="right"><div><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br>&nbsp;-از لحظه ای كه بلیط سینما را می خرید وارد دنیای دیگری می شوید.<br></font></font></div></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">-از دشمن خود یكبار بترس و از دوست خود هزار بار.<br></font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">-انسان اگر فقیر و گرسنه باشد، بهتر از آن است كه پست و بی عاطفه باشد.<br></font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br></font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">&nbsp;-اگر شاد بودی آروم بخند تا غم بیدار نشه و اگر غمگین بودی آروم گریه كن تا شادی ناامید نشه.<br></font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">-درخشانترین تاجی كه مردم بر سر می نهند، در آتش كوره ها ساخته شده است.<br></font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">&nbsp;</font></font></p><p align="right"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif">-خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست. هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنیان خانواده ها را ویران نكرده است. &nbsp;<br></font></font></p><p align="right"><div><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br>-با پول میتوان خانه خرید ولی آشیانه نه/رختخواب خرید ولی خواب نه/ساعت خرید ولی وقت نه/میتوان کتاب خرید ولی دانش نه/مقام خرید ولی احترام نه/دارو خرید ولی سلامتی نه/خون خرید ولی زندگی نه/و بالاخره میتوان قلب خرید ولی عشق را هرگز<br><br>-افسوس هر چه سعی کردم مردم بفهمند،فقط خندیدند...</font></font> &nbsp; </div></p> text/html 2015-02-12T13:46:42+01:00 newman-90.mihanblog.com مهدی ح.ح بچاپ و چاپیده! http://newman-90.mihanblog.com/post/160 <font size="4"><font face="times new roman,times,serif">توی دنیا دو طبقه مردم هستند؛ بچاپ و چاپیده؛ اگر نمی‌خواهی جزو چاپیده‌ها باشی، سعی کن که دیگران را بچاپی! سواد زیادی لازم نیست، سواد آدم را دیوانه می‌کنه و از زندگی عقب می‌اندازه! فقط سر درس حساب و سیاق دقت بکن! چهار عمل اصلی را که یاد گرفتی، کافی است، تا بتوانی حساب پول را نگه‌داری و کلاه سرت نره، فهمیدی؟ حساب مهمه! باید کاسبی یاد بگیری، با مردم طرف بشی، از من می‌شنوی برو بند کفش تو سینی بگذار و بفروش، خیلی بهتره تا بری کتاب جامع عباسی را یاد بگیری! سعی کن پررو باشی، نگذار فراموش بشی، تا می‌توانی عرض اندام بکن، حق خودت را بگیر! از فحش و تحقیر و رده نترس! حرف توی هوا پخش می‌شه، هر وقت از این در بیرونت انداختند، از در دیگر با لبخند وارد بشو، فهمیدی؟ پررو، وقیح و بی‌سواد؛ چون گاهی هم باید تظاهر به حماقت کرد، تا کار بهتر درست بشه! ... نان را به نرخ روز باید خورد! سعی کن با مقامات عالیه مربوط بشی، با هرکس و هر عقیده‌ای موافق باشی، تا بهتر قاپشان را بدزدی! .... کتاب و درس و اینها دو پول نمی‌ارزه! خیال کن تو سر گردنه داری زندگی می‌کنی! اگر غفلت کردی تو را می‌چاپند. فقط چند تا اصطلاح خارجی، چند کلمه قلنبه یاد بگیر، همین بسه!!</font></font> text/html 2015-02-12T13:43:48+01:00 newman-90.mihanblog.com مهدی ح.ح فاحشه http://newman-90.mihanblog.com/post/159 <font size="4"><font face="times new roman,times,serif">یکی هست در محله ی ما!!!<br><br>همه او را برای یک شب دوست دارند..<br><br>حتی برایش آش نذری هم نمیبرند<br><br>او با کسی کاری ندارد<br><br>خودش را میفروشد<br><br>و نان شبش را میخرد<br><br>حاج آقا میگوید باید از محله برود<br><br>چون همه جوانان مسجدی را از راه به در کرده<br><br>ولی چرا مسجدی ها با یک فاحشه از راه به در شدند<br><br>ولی فاحشه با این همه مسجدی<br><br>به راه راست هدایت نشد ؟؟؟<br><br>شاید فاحشه به کارش ایمان دارد<br><br>و مسجدی ها نه!!!!</font></font>