افکار خاکستری آدمک آخر دنیاست بخند آدمک مرگ همین جاست بخند دست خطی که تو را عاشق کرد شوخی کاغذی ماست بخند... tag:http://newman-90.mihanblog.com 2020-09-22T03:59:39+01:00 mihanblog.com ساده است... 2015-02-14T15:12:21+01:00 2015-02-14T15:12:21+01:00 tag:http://newman-90.mihanblog.com/post/173 مهدی ح.ح ساده است نوازش سگی ولگرد شاهد آن بودن که چگونه زیر غلتکی می رود وگفتن اینکه سگ من نبود ساده است ستایش گلی چیدنش واز یاد بردن که گلدان را آب باید داد ساده است بهره جویی از انسانی دوست داشتن بی احساس عشقی او را به خود وانهادن و گفتن که دیگر نمیشناسمش ساده است لغزشهای خود را شناختن با دیگران زیستن به حساب ایشان و گفتن که من این چنینم ساده است که چگونه می

ساده است نوازش سگی ولگرد
شاهد آن بودن که چگونه زیر غلتکی می رود
وگفتن اینکه سگ من نبود

ساده است ستایش گلی
چیدنش واز یاد بردن
که گلدان را آب باید داد

ساده است بهره جویی از انسانی
دوست داشتن بی احساس عشقی
او را به خود وانهادن و گفتن که دیگر نمیشناسمش

ساده است لغزشهای خود را شناختن
با دیگران زیستن به حساب ایشان
و گفتن که من این چنینم

ساده است
که چگونه می زیم

باری زیستن
سخت ساده است
و پیچیده نیز هم


  ]]>
من با تو سودا می کنم 2015-02-14T15:08:39+01:00 2015-02-14T15:08:39+01:00 tag:http://newman-90.mihanblog.com/post/172 مهدی ح.ح گفتا که می بوسم تو را ، گفتم تمنا می کنمگفتا اگر بیند کسی ، گفتم که حاشا می کنم گفتا ز بخت بد اگر ، ناگه رقیب آید ز درگفتم که با افسونگری ، او را ز سر وا می کنم گفتا که تلخی های می گر نا گوار افتد مراگفتم که با نوش لبم ، آنرا گوارا می کنم گفتا چه می بینی بگو ، در چشم چون آیینه امگفتم که من خود را در آن عریان تماشا می کنم گفتا که از بی طاقتی دل قصد یغما می کندگفتم که با یغما گران باری مدارا می کنم گفتا که پیوند تو را با نقد هستی می خرمگفتم که ارزانتر از این من با تو سودا می کنمگفتا اگر از کو

گفتا که می بوسم تو را ، گفتم تمنا می کنم
گفتا اگر بیند کسی ، گفتم که حاشا می کنم


گفتا ز بخت بد اگر ، ناگه رقیب آید ز در
گفتم که با افسونگری ، او را ز سر وا می کنم


گفتا که تلخی های می گر نا گوار افتد مرا
گفتم که با نوش لبم ، آنرا گوارا می کنم


گفتا چه می بینی بگو ، در چشم چون آیینه ام
گفتم که من خود را در آن عریان تماشا می کنم


گفتا که از بی طاقتی دل قصد یغما می کند
گفتم که با یغما گران باری مدارا می کنم


گفتا که پیوند تو را با نقد هستی می خرم
گفتم که ارزانتر از این من با تو سودا می کنم

گفتا اگر از کوی خود روزی تو را گفتم برو
گفتم که صد سال دگر امروز و فردا می کنم]]>
لوح گور 103 2015-02-14T15:03:12+01:00 2015-02-14T15:03:12+01:00 tag:http://newman-90.mihanblog.com/post/171 مهدی ح.ح اگر غمی هست بگذار باران باشد و این باران را بگذار تا غم تلخی باشد از سر ِ غمخواری و این جنگل های سرسبز در این جای در آرزوی آن باشند که مگر من ناگزیر به برخاستن شوم تا در درون ِ من بیدار شوند من اما جاودانه بخواهم خفت زیرا اکنون که من اینچنین در تپه های کبودی که بر فراز سرم خفته اند بسان ِ درختی ریشه ها باز گسترده ام دیگر مرگ در کجا؟ اگر چه من از دیرباز مرده ام این زمینی که چنین تنگ در آغوشم می فشرد صدای دم زدنم را همچنان بخواهد شنید

اگر غمی هست بگذار باران باشد

و این باران را بگذار تا غم تلخی باشد از سر ِ غمخواری

و این جنگل های سرسبز

در این جای

در آرزوی آن باشند

که مگر من ناگزیر به برخاستن شوم

تا در درون ِ من بیدار شوند

من اما جاودانه بخواهم خفت

زیرا اکنون که من اینچنین

در تپه های کبودی که بر فراز سرم خفته اند

بسان ِ درختی

ریشه ها باز گسترده ام

دیگر مرگ در کجا؟

اگر چه من از دیرباز مرده ام

این زمینی که چنین تنگ در آغوشم می فشرد

صدای دم زدنم را

همچنان

بخواهد شنید

]]>
یادبود 2015-02-14T14:58:47+01:00 2015-02-14T14:58:47+01:00 tag:http://newman-90.mihanblog.com/post/170 مهدی ح.ح بنای یابودی از برای خویشتن ساخته ام غیر كار دستگذر مردمانش نخواهد پوشانیدبلندای رفیع و تسلیم ناپذیرش از ستون الكساندر نیز فراتر خواهد بود  من نخواهم مرد به كمال. كه از رهگذر غزل‌های عاشقانه‌امروحم بیش از خاكسترم دوام خواهد آورد و زوال را در پس پشت خواهد گذاردو تا مادامیكه در پرتوِ انوار ماه حتّی یك شاعر زندگی كند، من نامدار خواهم بود خبر من تمام روسیه‌ی بزرگ را در خواهد نوردیدفرزند خلف اسلاو، فنلاندی، و اكنون تونگوس وحشیو كالمیكِ استپ نشین، و هر زبان گویایی در آن، نام مرا بر لب خواهد
بنای یابودی از برای خویشتن ساخته ام غیر كار دست
گذر مردمانش نخواهد پوشانید
بلندای رفیع و تسلیم ناپذیرش
از ستون الكساندر نیز فراتر خواهد بود
 
من نخواهم مرد به كمال. كه از رهگذر غزل‌های عاشقانه‌ام
روحم بیش از خاكسترم دوام خواهد آورد و زوال را در پس پشت خواهد گذارد
و تا مادامیكه در پرتوِ انوار ماه حتّی یك شاعر
زندگی كند، من نامدار خواهم بود
 
خبر من تمام روسیه‌ی بزرگ را در خواهد نوردید
فرزند خلف اسلاو، فنلاندی، و اكنون تونگوس وحشی
و كالمیكِ استپ نشین،
و هر زبان گویایی در آن، نام مرا بر لب خواهد راند.
 
و برای قرن‌ها مردمانم دوست خواهند داشت
چه، احساساتی نیكو را با نوای چنگ‌اَم بیدار كرده ام
كه در این زمانه‌‌ی شداید آزادی را  ستوده‌ام
و برای اوفتادگان، طلب رحم و عطوفت نموده‌ام
 
آه ای الهه‌ی شعر و خنیا، فرامین خدای را بنیوش
از رنجش‌ها و آزردگی‌ها مهراس و در پی افتخار و تاج مباش
ستایش‌ و افترا‌ هر دو را با بی‌تفاوتی پذیرا شو
و با احمق و نادان به بحث منشین‌ ]]>
سفر مکن 2015-02-14T14:54:14+01:00 2015-02-14T14:54:14+01:00 tag:http://newman-90.mihanblog.com/post/169 مهدی ح.ح هر چه كنی بكن ولی از بر من سفر مكن یا كه چو می روی مرا وقت سفر خبر مكن گر چه به باغم ستاده ام نیست توان دیدنم شعله مزن بر آتشم از بر من گذر مكن روز جدایی ات مرا یك نگه تو میكشد وقت وداع كردنت بر رخ من نظر مكن دیده به در نهاده ام تا شنوم صدای تو حلقه به در بزن مرا عاشق در به در مكن من كه ز پا نشسته ام مرغك پر شكسته ام زود بیا كه خسته ام زین همه خسته تر مكن گر چه به دور زندگی تن به قضا مهاده ام آتشم این قدر مزن رنجه ام این قدر مكن بوسف عمر من بیا Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA


هر چه كنی بكن ولی
از بر من سفر مكن
یا كه چو می روی مرا
وقت سفر خبر مكن
گر چه به باغم ستاده ام
نیست توان دیدنم
شعله مزن بر آتشم از بر من گذر مكن
روز جدایی ات مرا یك نگه تو میكشد
وقت وداع كردنت
بر رخ من نظر مكن
دیده به در نهاده ام
تا شنوم صدای تو
حلقه به در بزن مرا
عاشق در به در مكن
من كه ز پا نشسته ام
مرغك پر شكسته ام
زود بیا كه خسته ام
زین همه خسته تر مكن
گر چه به دور زندگی
تن به قضا مهاده ام
آتشم این قدر مزن
رنجه ام این قدر مكن
بوسف عمر من بیا
تنگدلم برای تو
رنج فراق می كشد
خون به دل پدر مكن
هر چه كه ناله می كنم
گوش به من نمیكنی
یت كه مرا ز دل ببر
یا ز برم سفر مكن

 

 

]]>
جملات زیبای ژان روسو 2015-02-14T14:45:20+01:00 2015-02-14T14:45:20+01:00 tag:http://newman-90.mihanblog.com/post/168 مهدی ح.ح   - انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است.    - افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی ، خود آفریننده معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند.    - سعی کنید همانگونه باشید که می خواهید دیگران شما را (آنگونه) ببینند .   - ساده ترین درس زندگی این است ،هرگز کسی را آزار نده.   - آسایش زمان نمیشناسد ،هرگاه خسته شدی بیاسای.   - برای آنکه بتوانیم کسی رادوست داشته باشیم به زمان و آگاهی نیاز  

- انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است. 

 

- افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی ، خود آفریننده معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند. 

 

- سعی کنید همانگونه باشید که می خواهید دیگران شما را (آنگونه) ببینند .

 

- ساده ترین درس زندگی این است ،هرگز کسی را آزار نده.

 

- آسایش زمان نمیشناسد ،هرگاه خسته شدی بیاسای.

 

- برای آنکه بتوانیم کسی رادوست داشته باشیم به زمان و آگاهی نیاز داریم . برای دوست داشتن ابتدا باید داوری کرد و برای برتری دادن ،باید نخست سنجید.

 

- به طور کلی اشخاصی که زیاد میدانند ، کم حرف میزنند و کسانی که کم میدانند ، پرحرف هستند.

 

- فحش دلیل کسانی است که حق ندارند.

 

- بزرگترین تفاوت انسان و حیوان ،فهم و اندیشه نیست ،بلکه اراده و اختیار اوست.

 

- مردم بدون عشق کورانی هستند که به هیچ وجه به منزل نخواهند رسید.

 

- میتوان حقیقتی را دوست نداشت ، اما نمیتوان منکر آن شد. 

 

- امید و آرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر برمی دارد.

 

- احساس دل ، بالاتر از منطق است.

 

- بیش از سخن گفتن گفتارت را بسنج ، چنان که بیش از کاشتن تخم شخم میزنی.

 

- آنچه بار زندگی را بر دوش ما سنگین تر میسازد ، عموماً زیاده روی در خود زندگی است .

 

- انسان از مادر ، آزاده آفریده شد .

 

- اندیشه های صرفاً ذهنی و کلی ،منشا بزرگترین خطاهای بشرند.

 

- هر پدیده ای زمانی که از دست آفریدگارش بیرون می آید خوب است و همین که بدست انسانها می افتد به تباهی میگراید .

 

- ایمان داشتن به توانایی های خویش ، نیمی از موفقیت و کامیابی است .

 

- بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی کردن به آنهاست.

 

- در مقابل همه چیز میتوان مقاومت کرد جز نیکی و خوبی.

 

- هر کس لطف بهار میخواهد باید دشواری زمستان را تحمل کند.


]]>
جملاتی از رابیندرانات تاگور 2015-02-13T15:02:58+01:00 2015-02-13T15:02:58+01:00 tag:http://newman-90.mihanblog.com/post/167 مهدی ح.ح - عشق معمایی جاودانه است، زیرا هیچ چیز آن را توضیح نمی دهد. - پروانه لحظات را می شمرد نه ماه ها را، با این حال زمان کافی دارد. - آب درون ظرف، شفاف است؛ آب دریا اما تیره. حقیقت های کوچک کلماتی شفاف دارند، حقایق بزرگ اما سکوتی عظیم. - زمانی در این دنیا زندگی می کنیم که دوستش بداریم. - معنای ما نه در جدایی آن از خدا و دیگران، که در درک پیوسته یوگا یا یگانگی باید جستجو شود. - کسی که طالب انجام نیکی است، در را می کوبد؛ او که عاشق است، در را گشوده می یابد.

- عشق معمایی جاودانه است، زیرا هیچ چیز آن را توضیح نمی دهد. 


- پروانه لحظات را می شمرد نه ماه ها را، با این حال زمان کافی دارد. 

- آب درون ظرف، شفاف است؛ آب دریا اما تیره. حقیقت های کوچک کلماتی شفاف دارند، حقایق بزرگ اما سکوتی عظیم. 

- زمانی در این دنیا زندگی می کنیم که دوستش بداریم. 

- معنای ما نه در جدایی آن از خدا و دیگران، که در درک پیوسته یوگا یا یگانگی باید جستجو شود. 

- کسی که طالب انجام نیکی است، در را می کوبد؛ او که عاشق است، در را گشوده می یابد.
]]>
سخنان فرانسوا ولتر 2015-02-13T14:57:56+01:00 2015-02-13T14:57:56+01:00 tag:http://newman-90.mihanblog.com/post/166 مهدی ح.ح - انسان در همان لحظه كه تصمیم می گیرد آزاد باشد، آزاد است.- ما كودكانی هستیم كه چون به خواب می رویم رویای سعادت می بینیم و چون بیدار می شویم تعبیری جز تیره روزی نمی یابیم.- بیاموز كه باغ خودت را بكاری.- شما ممكن است بتوانید گلی را زیر پا لگد كنید، اما محال است بتوانید عطر آن را در فضا محو سازید.- آدم باید اول انسان باشد، بعد دكتر.- پاپ می میرد، اما دستگاه او پابرجاست.- تصادف، كلمه ای بی معنی است؛ هیچ چیز بدون دلیل به وجود نمی آید.- جنگ تهاجمی، جنگ وحشی ها است؛ آن كه از خود دفاع می كند، سزاوار آن

- انسان در همان لحظه كه تصمیم می گیرد آزاد باشد، آزاد است.- ما كودكانی هستیم كه چون به خواب می رویم رویای سعادت می بینیم و چون بیدار می شویم تعبیری جز تیره روزی نمی یابیم.


- بیاموز كه باغ خودت را بكاری.


- شما ممكن است بتوانید گلی را زیر پا لگد كنید، اما محال است بتوانید عطر آن را در فضا محو سازید.


- آدم باید اول انسان باشد، بعد دكتر.


- پاپ می میرد، اما دستگاه او پابرجاست.


- تصادف، كلمه ای بی معنی است؛ هیچ چیز بدون دلیل به وجود نمی آید.


- جنگ تهاجمی، جنگ وحشی ها است؛ آن كه از خود دفاع می كند، سزاوار آن است.


- دوستی، ازدواج دو روح است و در آن، ترك كردن و طلاق جایز نیست.


- زمان، همه زخمها را بهبود می بخشد.


- پارسایی و پرهیزگاری در قلب نشسته است، نه جای دیگر.


- سرزمینی در جهان نیست كه [ در آن ] عشق از عاشقان، شاعر نسازد.


- كتابهای مفید، آنهایی هستند كه خواننده را تشویق به تكمیل آن كنند.]]>
رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن... 2015-02-13T14:53:33+01:00 2015-02-13T14:53:33+01:00 tag:http://newman-90.mihanblog.com/post/165 مهدی ح.ح رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کنترک من خراب شبگرد مبتلا کنماییم و موج سودا شب تا به روز تنهاخواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کناز من گریز تا تو هم در بلا نیفتیبگزین ره سلامت ترک ره بلا کنماییم و آب دیده در کنج غم خزیدهبر آب دیده ما صد جای آسیا کنخیره کشی است ما را دارد دلی چو خارابکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کنبرشا خوبرویان واجب وفا نباشدای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کندردیست غیر مردن کانرا دوا نباشدپس من چگونه گویم کین درد رادواکندر خواب دوش پیری در کوی عشق دیدمبا دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کنگ رو سر بنه به بالین تنها مرا رها کن
ترک من خراب شبگرد مبتلا کن

ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها
خواهی بیا ببخشا خواهی برو جفا کن

از من گریز تا تو هم در بلا نیفتی
بگزین ره سلامت ترک ره بلا کن

ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده
بر آب دیده ما صد جای آسیا کن

خیره کشی است ما را دارد دلی چو خارا
بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن

برشا خوبرویان واجب وفا نباشد
ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن

دردیست غیر مردن کانرا دوا نباشد
پس من چگونه گویم کین درد رادواکن

در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم
با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن

گر ا‍‍ژدهاست بر ره عشق است چون زمرد
از برق این زمرد هین دفع اژدها کن
]]>
یعنی چه... 2015-02-13T14:46:35+01:00 2015-02-13T14:46:35+01:00 tag:http://newman-90.mihanblog.com/post/164 مهدی ح.ح ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه مست از خانه برون تاخته‌ای یعنی چهزلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب این چنین با همه درساخته‌ای یعنی چهشاه خوبانی و منظور گدایان شده‌ای قدر این مرتبه نشناخته‌ای یعنی چهنه سر زلف خود اول تو به دستم دادی بازم از پای درانداخته‌ای یعنی چهسخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان و از میان تیغ به ما آخته‌ای یعنی چههر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه مست از خانه برون تاخته‌ای یعنی چه

زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیب این چنین با همه درساخته‌ای یعنی چه

شاه خوبانی و منظور گدایان شده‌ای قدر این مرتبه نشناخته‌ای یعنی چه

نه سر زلف خود اول تو به دستم دادی بازم از پای درانداخته‌ای یعنی چه

سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میان و از میان تیغ به ما آخته‌ای یعنی چه

هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغول عاقبت با همه کج باخته‌ای یعنی چه

حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار خانه از غیر نپرداخته‌ای یعنی چه
]]>
در گلستان 2015-02-13T12:39:45+01:00 2015-02-13T12:39:45+01:00 tag:http://newman-90.mihanblog.com/post/163 مهدی ح.ح در گلستانی ، هنگام خزانرهگذر بود یکی تازه جوان،صورتش زیبا ، قامت موزونچهره اش غمزده از سوز دروندیدگان دوخته بر جنگل و کوه ،دلش افسرده ز فرط اندوهبا چمن درد دل آغاز نموداین چنین لب به سخن باز نمود :ادامه مطلب... در گلستانی ، هنگام خزان
رهگذر بود یکی تازه جوان،
صورتش زیبا ، قامت موزون
چهره اش غمزده از سوز درون
دیدگان دوخته بر جنگل و کوه ،
دلش افسرده ز فرط اندوه
با چمن درد دل آغاز نمود
این چنین لب به سخن باز نمود :
ادامه مطلب...

]]>
جملاتی از گوته 2015-02-12T13:58:23+01:00 2015-02-12T13:58:23+01:00 tag:http://newman-90.mihanblog.com/post/162 مهدی ح.ح - رفتار هر انسان آیینه ای است که او چهره خود را در آن نشان میدهد.- رویاهای کوچک را آرزو نکن ، زیرا برای تکان دادن قلبت به اندازه کافی قدرت ندارند. - خدایا! چه خوشبختی بالاتر از این ، که هم عاشق و هم معشوق بودن .- دارو بسیار است ، اما تعداد کمی از آنها تاثیر گذارند. - اخلاق را طوفان های روزگار تقویت میکند.- شیفتگی آن است که چشمان زنی را دوست بدارید ،بی آنکه رنگ آنرا بیاد آورید.- چه شادیهایی که زیر پای انسان سرکوب شدند ،زیرا بیشتر افراد به آسمان توجه دارند و آنچه را که زیر پاهایشان است نادی

- رفتار هر انسان آیینه ای است که او چهره خود را در آن نشان میدهد.


- رویاهای کوچک را آرزو نکن ، زیرا برای تکان دادن قلبت به اندازه کافی قدرت ندارند. 


- خدایا! چه خوشبختی بالاتر از این ، که هم عاشق و هم معشوق بودن .


- دارو بسیار است ، اما تعداد کمی از آنها تاثیر گذارند.


- اخلاق را طوفان های روزگار تقویت میکند.


- شیفتگی آن است که چشمان زنی را دوست بدارید ،بی آنکه رنگ آنرا بیاد آورید.


- چه شادیهایی که زیر پای انسان سرکوب شدند ،زیرا بیشتر افراد به آسمان توجه دارند و آنچه را که زیر پاهایشان است نادیده میگیرند !


- زندگی را هرگونه که نگاه میکنی زیباست.


- شوهر مغز خانه است و زن ،قلب ان.


- تا مرد خاموش است براو خطری نیست ، زیرا سرنوشت او به زبانش بسته است.


- از خود مپرس که از نکویی تو چه کس بهره خواهد برد . نان خود را به آب فکن ،بلاخره کسی آنرا خواهد خورد.- نیکی را فقط برای نفس نیکوکاری انجام بده ، اگر هم به فرزندانت پاداشی نرسد ، به یقین نودگانت از آن بهره خواهند برد.


- اگر خواهی همیشه خرسند باشی همیشه راضی باش.


- دلی که خانه غرور است کانون محبت نشود .


- آنجا که آتش فروزان است ، ظلمت شب را یارای بقا نیست .


- جوانی خود ، مستی بی شراب است .


- گاه خاموشی بهتر از سخن از راز دل خبر میدهد. 

]]>
جملات زیبای چارلی چاپلین 2015-02-12T13:49:56+01:00 2015-02-12T13:49:56+01:00 tag:http://newman-90.mihanblog.com/post/161 مهدی ح.ح -نقاش كامل آن است كه از هیچ برای خود سوژه بسازد.-این یكی از تضادهای زندگی ما است كه آدم همیشه كار اشتباه را در بهترین زمان ممكن انجام می دهد. -شكست خوردن ناراحتی ندارد. آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یك احمق بسازد!- خوشبختی، فاصله این بدبختی تا بدبختی دیگر است. -شاید زندگی آن جشنی نباشد كه آرزویش را داشتی، اما حال كه به آن دعوت شده ای، تا می توانی زیبا برقص. -حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است. -در دنیا جای كافی برای همه هست. پس به جای اینكه جای كسی را بگیر


-نقاش كامل آن است كه از هیچ برای خود سوژه بسازد.

-این یكی از تضادهای زندگی ما است كه آدم همیشه كار اشتباه را در بهترین زمان ممكن انجام می دهد.


 -شكست خوردن ناراحتی ندارد. آدم باید شجاع باشد تا بتواند از خودش یك احمق بسازد!


- خوشبختی، فاصله این بدبختی تا بدبختی دیگر است.

 -شاید زندگی آن جشنی نباشد كه آرزویش را داشتی، اما حال كه به آن دعوت شده ای، تا می توانی زیبا برقص.


 -حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است.


 -در دنیا جای كافی برای همه هست. پس به جای اینكه جای كسی را بگیری، سعی كن جای خودت را پیدا كنی.


-من دریافته ام كه ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند كه اراده كنیم چنین ایده هایی را داشته باشیم.

 -وقتی زندگی صد دلیل برای گریه كردن به تو نشون می ده، تو هزار دلیل برای خندیدن به اون نشون بده.

 

-فیلمسازان باید به این نیز بیندیشند كه فیلمهایشان را در روز رستاخیز با حضور خودشان نمایش خواهند داد.


 -از لحظه ای كه بلیط سینما را می خرید وارد دنیای دیگری می شوید.

 

-از دشمن خود یكبار بترس و از دوست خود هزار بار.

 

-انسان اگر فقیر و گرسنه باشد، بهتر از آن است كه پست و بی عاطفه باشد.


 -اگر شاد بودی آروم بخند تا غم بیدار نشه و اگر غمگین بودی آروم گریه كن تا شادی ناامید نشه.

 

-درخشانترین تاجی كه مردم بر سر می نهند، در آتش كوره ها ساخته شده است.

 

-خودپسندی زنها بزرگترین علت بدبختی ایشان و نابودی خانواده هاست. هیچ چیز به اندازه خودپسندی زنها بنیان خانواده ها را ویران نكرده است.  


-با پول میتوان خانه خرید ولی آشیانه نه/رختخواب خرید ولی خواب نه/ساعت خرید ولی وقت نه/میتوان کتاب خرید ولی دانش نه/مقام خرید ولی احترام نه/دارو خرید ولی سلامتی نه/خون خرید ولی زندگی نه/و بالاخره میتوان قلب خرید ولی عشق را هرگز

-افسوس هر چه سعی کردم مردم بفهمند،فقط خندیدند...
 

]]>
بچاپ و چاپیده! 2015-02-12T13:46:42+01:00 2015-02-12T13:46:42+01:00 tag:http://newman-90.mihanblog.com/post/160 مهدی ح.ح توی دنیا دو طبقه مردم هستند؛ بچاپ و چاپیده؛ اگر نمی‌خواهی جزو چاپیده‌ها باشی، سعی کن که دیگران را بچاپی! سواد زیادی لازم نیست، سواد آدم را دیوانه می‌کنه و از زندگی عقب می‌اندازه! فقط سر درس حساب و سیاق دقت بکن! چهار عمل اصلی را که یاد گرفتی، کافی است، تا بتوانی حساب پول را نگه‌داری و کلاه سرت نره، فهمیدی؟ حساب مهمه! باید کاسبی یاد بگیری، با مردم طرف بشی، از من می‌شنوی برو بند کفش تو سینی بگذار و بفروش، خیلی بهتره تا بری کتاب جامع عباسی را یاد بگیری! سعی کن پررو باشی، نگذار فراموش بشی، تا می‌توان توی دنیا دو طبقه مردم هستند؛ بچاپ و چاپیده؛ اگر نمی‌خواهی جزو چاپیده‌ها باشی، سعی کن که دیگران را بچاپی! سواد زیادی لازم نیست، سواد آدم را دیوانه می‌کنه و از زندگی عقب می‌اندازه! فقط سر درس حساب و سیاق دقت بکن! چهار عمل اصلی را که یاد گرفتی، کافی است، تا بتوانی حساب پول را نگه‌داری و کلاه سرت نره، فهمیدی؟ حساب مهمه! باید کاسبی یاد بگیری، با مردم طرف بشی، از من می‌شنوی برو بند کفش تو سینی بگذار و بفروش، خیلی بهتره تا بری کتاب جامع عباسی را یاد بگیری! سعی کن پررو باشی، نگذار فراموش بشی، تا می‌توانی عرض اندام بکن، حق خودت را بگیر! از فحش و تحقیر و رده نترس! حرف توی هوا پخش می‌شه، هر وقت از این در بیرونت انداختند، از در دیگر با لبخند وارد بشو، فهمیدی؟ پررو، وقیح و بی‌سواد؛ چون گاهی هم باید تظاهر به حماقت کرد، تا کار بهتر درست بشه! ... نان را به نرخ روز باید خورد! سعی کن با مقامات عالیه مربوط بشی، با هرکس و هر عقیده‌ای موافق باشی، تا بهتر قاپشان را بدزدی! .... کتاب و درس و اینها دو پول نمی‌ارزه! خیال کن تو سر گردنه داری زندگی می‌کنی! اگر غفلت کردی تو را می‌چاپند. فقط چند تا اصطلاح خارجی، چند کلمه قلنبه یاد بگیر، همین بسه!! ]]> فاحشه 2015-02-12T13:43:48+01:00 2015-02-12T13:43:48+01:00 tag:http://newman-90.mihanblog.com/post/159 مهدی ح.ح یکی هست در محله ی ما!!!همه او را برای یک شب دوست دارند..حتی برایش آش نذری هم نمیبرنداو با کسی کاری نداردخودش را میفروشدو نان شبش را میخردحاج آقا میگوید باید از محله برودچون همه جوانان مسجدی را از راه به در کردهولی چرا مسجدی ها با یک فاحشه از راه به در شدندولی فاحشه با این همه مسجدیبه راه راست هدایت نشد ؟؟؟شاید فاحشه به کارش ایمان داردو مسجدی ها نه!!!! یکی هست در محله ی ما!!!

همه او را برای یک شب دوست دارند..

حتی برایش آش نذری هم نمیبرند

او با کسی کاری ندارد

خودش را میفروشد

و نان شبش را میخرد

حاج آقا میگوید باید از محله برود

چون همه جوانان مسجدی را از راه به در کرده

ولی چرا مسجدی ها با یک فاحشه از راه به در شدند

ولی فاحشه با این همه مسجدی

به راه راست هدایت نشد ؟؟؟

شاید فاحشه به کارش ایمان دارد

و مسجدی ها نه!!!!
]]>